תקנון העמותה

ציטוט הרב קוק

חוק העמותות תש"מ - 1980

תקנון העמותה

 1. שם העמותה

העמותה לסיעוד אורולוגי.

 1. 2. מטרות העמותה

א. להעלות את מעמד העוסקים באורולוגיה בישראל

ב. לקדם את דימויים המקצועי של האחים/ אחיות בתחום האורולוגי.

ג. לקדם את תחום הסיעוד האורולוגי בישראל.

ד. לפעול ולקדם נושאי בריאות הקשורים באורולוגיה.

ה. לטפח ולחזק קשרים עם מוסדות וארגונים הפועלים בארץ ובחו"ל בתחום האורולוגי.

ו. לשתף פעולה בכל הנוגע להחלפת מידע, מיומנות, ניסיון, ודעות בין עמותות וארגונים בארץ ובחו"ל.

ז. לגייס כספים, תרומות, מתנות, מענקים ועזבונות לצרכי העמותה.

 1. קבלת חברים

א. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

ב. זכאים להתקבל כחברים בעמותה אחים ואחיות בעלי זיקה לתחום האורולוגי.

ג.  אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

ד. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

 1. זכויות וחובות של חבר

א. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה ; הוא זכאי לבחור ולהיבחר למוסדותיה של העמותה.

ב. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה, הכל במידת יכולתה, אפשרויותיה וכפי שיקבע ועד העמותה.

ג. הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים, ולשנותם מעת לעת.

ד. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

 1. פקיעת חברות

א. החברות בעמותה פוקעת -

 1. במות החבר;
 2. בפרישתו מן העמותה ; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;
 3. בהוצאתו מן העמותה.

ב. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

 1. החבר לא שילם לעמותה דמי חבר  במשך שנתיים ;
 2. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה ;
 3. החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון

ג. לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1),  או (2) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

 1. מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או ישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

 1. האסיפה הכללית

א. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד, והיא תכונס פעם בשנה.

ב. אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות ארבע עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

ג. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הבקורת.

ד. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה;  היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

ה. לא נתכנס המניין האמור בזמן הנקוב בהזמנה, תדחה האסיפה לשעה אחת, ובתום שעה זו, תהיה האסיפה חוקית בכל מספר משתתפיה.

ו.  יו"ר ועד העמותה, משמש  בתוקף תפקידו כיו"ר האסיפה הכללית.

ז. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן.

ח. מזכיר העמותה ינהל את פרוטוקול האסיפה.

 1. אסיפה כללית שלא מן המניין

א. בנוסף לאסיפה הכללית הרגילה, רשאי הועד לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין וחובה עליו לכנס אסיפה כזו לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של עשירית מכלל חברי העמותה.

ב.  אסיפה כללית שלא מן המניין תדון אך ורק בנושא או בעניין שלמענו כונסה.

ג. כל ההוראות הטכניות, אשר לניהול אסיפה כללית רגילה כגון מניין חוקי וכו', יחולו בשינויים המחויבים , על אסיפה כללית שלא מן המניין.

 1. ועד העמותה

א. ועד העמותה ימנה 7 חברים, אשר יבחרו בהתאם למחוזות, באופן ששני חברים ימונו ממחוז צפון, שני חברים ממחוז דרום ושלושה חברים ממחוז מרכז.

ב. הועד הראשון ייבחר ע"י מייסדי העמותה לתקופת כהונה של שנה .

ג. עם תום תקופת הכהונה של הועד הראשון, ייבחר ועד חדש באסיפה הכללית מדי שנתיים. חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.

ד. חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

ה. נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.

ו. חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

ז. הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

ח. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

ט. הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

 1. זכות הייצוג

הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. חתימתם של בעלי זכות החתימה לצד חותמת העמותה או שמה המודפס, תחייב את העמותה.

 1. תפקידי הועד

א. הועד מנהל את ענייניה ופעולותיה של העמותה והוא רשאי לעשות כל פעולה, שהיא שבתחום מטרותיה וסמכויותיה.

ב. הועד מייצג את העמותה כלפי כל רשות ממשלתית, מוניציפלית, או כל רשות ציבורית אחרת וכן כלפי כל גוף או אדם אחר.

ג. הועד יקבע תוכניות עבודה בהתאם למטרות העמותה וידאג לביצוען.

ד. הועד רשאי להקים ועדות שונות ולאצול להן מסמכויותיו. ראשי הועדות ייבחרו ע"י הועד מבין חבריו, ואילו חברי הועדות האחרים ייבחרו ע"י הועד מבין חברי העמותה. הועדות ידווחו לועד על פעולותיהם, בהתאם לדרישתו.

ה. הועד יהא רשאי לבחור מבין חברי הועד מזכיר שישמש בתפקידו לתקופה של שנתיים, או עד למועד בחירת ועד חדש באסיפה הכללית - המוקדם מביניהם. המזכיר ידאג לזימון חברי העמותה לאסיפות העמותה, לפגישות הועדות השונות, לניהול הפרוטוקולים , לניהול פנקס החברים ופנקס חברי הועד.

ו.                    הועד יהא רשאי לבחור מבין  חברי הועד גזבר שישמש בתפקידו לתקופה של שנתיים או עד למועד בחירת ועד חדש באסיפה הכללית - המוקדם מביניהם. הגזבר יהא אחראי לניהול כספי העמותה, כולל ניהול פנקסי החשבונות, ודיווח לועד על מצבה הכספי של העמותה.

 1. יו"ר ועד העמותה

א.  יו"ר ועד העמותה, יבחר על ידי הועד, מקרב חברי הועד הנבחרים.

ב. נבצר מיו"ר ועד העמותה לכהן בתפקידו, ימלא את מקומו מי שיבחר ע"י ועד העמותה, ובלבד שהוא חבר הועד.

 1. ועדת בקורת

א.  ועדת הביקורת תהיה בת 3 חברים, הנבחרים ע"י האסיפה הכללית.

ב.  תפקידיה של ועדת הביקורת:

 1. לבדוק את פעולותיה של העמותה, מוסדותיה וסניפיה;
 2. לבדוק את מערכת הכספים של העמותה ונכסיה, הכנסותיה, הוצאותיה חוקיותם וסדריהם.
 3. להביא בפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין והחשבון הכספי.

ג.  כל פנקס, חשבון או מסמך אחר של העמותה עומד לעיונה ולביקורתה;

ד. חבר ועד לא יכהן כחבר ועדת הביקורת.

ה.                  ועדת הביקורת תנהל פרוטוקולים מישיבותיה והחלטותיה.

 1. 14. שינוי תקנון

שינוי תקנון זה ו/או סעיף מסעיפיו יעשה בהחלטת  האסיפה הכללית של העמותה שנתקבלה ברוב קולות הזכאים להצביע בה.

 1. 15. כספי העמותה

א. כספי העמותה יופקדו ויושקעו כפי שיחליט הועד מפעם לפעם.

ב. 1)נכסים של העמותה והכנסותיה ממקור כלשהו ישמשו אך ורק להשגת מטרותיה של העמותה וחלוקת רווחים או טובות הנאה מכל צורה שהיא בין חבריה אסורה.

2) כל ההכנסות והנכסים של העמותה ישמשו אך ורק לביצוע וקידום מטרות העמותה.

 1. העברת נכסים עודפים

פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

 


anova בניית אתרים